เกี่ยวกับ  關於  About

มูลนิธิแสงธรรมส่องหล้าก่อตั้งขึ้นในวันที่ 28 สิงหาคม พุทธศักราช 2536 โดยท่านหันเอินหยง จุดมุ่งหมายหลักของมูลนิธิแสงธรรมส่องหล้า คือ ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากในสังคม ดูแลผู้สูงวัย ช่วยเหลือผู้กำพร้า ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือ และปกป้องชีวิตสัตว์ มูลนิธิแสงธรรมส่องหล้าไม่มีการกีดกั้นเชื้อชาติ ศาสนา แนวคิดทางการเมือง เผ่าพันธุ์หรืออายุ เพราะเราเชื่อว่า “ใต้ฟ้านี้คือครอบครัวเดียวกัน เป็นโลกแห่งสันติภาพ” มูลนิธิแสงธรรมส่องหล้าดำเนินการและพัฒนามานานกว่าหลายสิบปี พวกเรายินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเรา

世界光明慈善會/世界光明基金會(World Light Charity / World Light Foundation)簡稱「世光會」,乃一九九三年八月二十八日,由韓老先生上恩下榮倡導,並賜會徽。世光會藉「道德、慈善、文教、醫療」四大志業,來進行對社會苦難、淑世濟民的實際關懷行動;諸如憐貧、恤老、濟孤、環保維護、及弱智協助工作之支持、推廣、甚至放生、動物保護的事都應響應。世光會無種族、宗教、國界、政治、尊卑與年齡之分,示現「天下一家,世界大同」的理想於人間。

Mr. Han En-Rong established World Light Charity on the 28th August 1993. With four main missions of Moral Awareness, Charity, Culture & Education and Medicine, World Light Charity aims to provide love and care to those who are suffering and are in need in society through real action, such as providing for the poor, caring for the senior citizens, supporting the orphans and intellectually disabled, protecting the environment including the animals. In World Light Charity, there is no distinction of race, religion, nation, political affiliation, social status and age, in order to realize the ideal of “One World One Family, One World of Harmony”.